Zdravlje iz prirode

Uslovi poslovanja

Uslovi kupovine i način rešavanja reklamacija

 1. Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima. Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja.
 2. Proizvodi koje poručite putem Interneta biće vam isporučeni posredstvom kurirske službe Bex express, a plaćate ih prilikom preuzimanja Kurirska služba će Vam pouzećem naplatiti i trošak isporuke (390,00 RSD).
 3. Poručeni proizvod/proizvodi biće vam isporučeni u roku od maksimalno 2 nedelje od datuma porudžbine (u slučaju da proizvoda trenutno nema na zalihama). Ukoliko proizvoda ima na zalihama, on će vam biti isporučen za najviše 7 dana od datuma poručivanja.Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.
 4. Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem e-maila na adresu: kontakt@nutritia.rs . Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.
 5. Po članu 56, Zakona o zaštiti potrošača, reklamacije/povraćaj porudžbine se mogu uputiti pisanim putem na adresu: Narodnog Fronta 16, Mali Mokri Lug, Beograd, 11000 ili putem maila na kontakt@nutritia.rs 24/7. Potrebno je da pošaljete načetu i/ili praznu ambalažu i račun a povraćaj novca se vrši poštanskom uputnicom na adresu i ime sa računa, u roku od 30 dana od datuma prijema pošiljke.
 6. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.
  Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija koju možete preuzeti OVDE.
 • pošaljite e-mail sa Vašim zahtevom na e-mail adresu kontakt@nutritia.rs i procedura za vraćanje proizvoda će vam detaljno biti objašnjena
 • Napominjemo da refundacija važi samo za jednu porudžbinu određenog proizvoda, naime ukoliko ste naručili isti proizvod dva ili više puta, novac će biti vraćen samo za prvu porudžbinu.
 • Takođe napominjemo da refundacija važi za jednu porudžbinu na godišnjem nivou.

Na osnovu Člana 56 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS br. 62/2014), Direktor društva dana 01.05.2015. donosi

PRAVILNIK

o načinu i postupku rešavanja reklamacija potrošača

Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Pravilnikom bliže se uređuju način i postupak rešavanja reklamacija potrošača u slučaju nedostatka prodatih proizvoda, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu potrošača.

Član 2.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika i Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 3.

Na sve odnose koji se tiču prava i zaštite potrošača a nisu regulisani ovim Pravilnikom shodno se primenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o fiskalnim kasama i relevantnim propisima.

Prava i obaveze potrošača i prodavca

Član 4.

Potrošač (kupac) mora biti obavešten o obimu, uslovima i načinu reklamacije robe/proizvoda, gde i kome se podnosi reklamacija, kao i ostalim odredbama Pravilnika a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 5.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci na robi/proizvodu nastali njegovom krivicom usled nepridržavanja uputstva za upotrebu proizvoda odnosno ako proizvod nije korišćen i održavan u skladu sa deklaracijom na robu/proizvodu.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako roba nema nedostataka (saobrazna je ugovoru o prodaji).

Potrošač ne može da raskine ugovor ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Potrošač ima pravo na jednu reklamaciju u period od godinu dana.

Postupak rešavanja reklamacije

Član 6.

Potrošač (kupac) reklamaciju može izjaviti usmeno, ili Službi reklamacija prodavca, usmeno, telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem (putem mejla).

Potrošač (kupac) reklamaciju može izjaviti isključivo uz dostavu fiskalnog isečka, odnosno računa o kupljenoj robi, ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i dr.)

Član 7.

Ovlašćeno lice Službe reklamacija prodavca u zavisnosti od toga gde je reklamacija podneta su dužni da potrošaču, prilikom prijema reklamacije, izdaju Potvrdu o prijemu reklamacije.

Potvrda o prijemu reklamacije se izdaje u 2 primerka:

1 primerak za potrošača (kupca)

1 primerak koji ostaje u Službi reklamacija prodavca

Potvrda o prijemu reklamacija se overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Član 8.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi (naziv, šifra artikla, cena), kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Član 9.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Član 10.

Potrošač (kupac) koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom, ili da raskine ugovor tj. da traži povraćaj novca.

Član 11.

Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije i uputstva za upotrebu u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.

Član 12.

Ovlašćeno lice Službe reklamacija prodavca, sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i o načinu njihovog razrešenja unosi u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi elektronski I u pisanoj formi. Služba reklamacija prodavca odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja preporučenom poštom ili elektronskim putem.

Član 13.

Ovlašćeno lice službe reklamacija prodavca može doneti odluku:

1. Da se kupljena roba zameni novom ili sličnom

2. Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema fiskalnom isečku/računu

Član 14.

Svi troškovi koji nastanu po osnovu reklamacije padaju na teret Kupca (poštarina, provizija pošte).


Ovlašćenja i odgovornosti

Član 15.

Ukoliko prodavac i potrošač (kupac) ne mogu da reše potrošački spor rešavanje spora je u nadležnosti nadležnog suda.

Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda ili spor bude pokrenut na osnovu prijave nadležnog inspektora zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema potrošaču (kupcu), odgovorno lice u smislu ovog Pravilnika je ovlašćeno lice maloprodajnog objekta i/ili Službe reklamacija prodavca, u zavisnosti od konkretnih okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.

Ostale odredbe

Član 16.

Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu i ovlašćeno lice Službe reklamacija prodavca dužni su da vode evidenciju za svaku reklamaciju, po svim elementima za svaki mesec.

Član 17.

Rešene reklamacije, za koje je izdat novi proizvod, odnosno dat nalog za povraćaj kupovnog iznosa, dostavljaju se sa uz odgovarajuću dokumentaciju Finansijskom sektoru.

Prelazne i završne odredbe

Član 18.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj tabli društva i stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja.


Zaštita podataka o ličnosti i politika privatnosti

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajtova naših proizvoda je od najvećeg značaja za našu kompnije. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Nutritia Plus usklađene sa zakonima Evropske unije (Direktiva EU 95/46/EC, 2002/58/EC and Treaty Conventions(Ugovorne konvencije) ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), kao i zakonima koji važe u svakoj od država istočne i centralne Evrope. Ova politika privatnosti reguliše postupanje sa informacijama koje od vas prikupljamo kada posetite ovaj web sajt.

 1. Sakupljanje i korišćenje podataka o ličnosti - Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i prezime, adresa ili e-mail. Nutritia Plus ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date npr. kada poručujete proizvod ili se prijavljujete za newsletter.
 2. Upotreba i tajnost ličnih podataka - Nutritia Plus će vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa vama. Nutritia Plus neće prodati podatke koje poseduje trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni u Nutritia Plus su obavezni da poštuju poverljivost vaših podataka i vezani su ugovorom o poverljivosti podataka (Confidential disclosure agreement - CDA)
 3. Sloboda izbora - Vi određujete koje informacije o sebi ćete nam dati. U svakom slučaju, ukoliko izaberete da nam ne dajete nikakve informacije o sebi, budite svesni da to može značiti da će vam pristup nekim delovima sajta biti uskraćen. Korisnici koji odluče da se odjave od newsletter-a, to mogu učiniti tako što ćete poslati e-mail na adresu kontakt@nutritia.rs Ukoliko se neka od vaših ličnih informacija promeni (npr. poštanski broj, adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona) molimo vas da nastale izmene unesete i našu stranicu.
 4. Automatski zabeležene informacije (one koje nisu lični podaci) - Kada pristupite web sajtu Nutritia Plus, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Vaši podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.
 5. Cookies - ''Cookies'' su zapravo mali fajlovi koje privremeno čuva vaš hard disk, a koji omogućuju našem sajtu da prepozna vaš računar kada sledeći put posetite neki od Nutritia Plus sajtova. Nutritia Plus ove fajlove koristi isključivo za sakupljenje informacija koje se tiču posećivanja i korišćenja našeg web sajta.
 6. Bezbednost - Kompanija Nutritia Plus preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala vaše lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena/falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.
 7. Maloletna lica - Nutritia Plus preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebali da otkrivaju svoje lične podatke Nutritia Plus bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Nutritia Plus svesno nikada neće uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.
 8. Pravo na informaciju - Ukoliko imate ikakvih pitanja koje se tiču politike zaštite vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa vašim privatnim podacima, molimo vas da kontaktirate našeg predstavnika za politiku privatnosti putem e-mail adrese: kontakt@nutritia.rs. Po prijemu vašeg zahteva, najbrže moguće ćemo vas obavestiti - pismenim putem i u skladu sa važećim zakonskim regulativama - koji od vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom vaših poseta web sajtu Nutritia Plusa.
 9. Obaveštavanje o promenama - Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.

Nutritia Plus, kontakt servis 011 402 41 90, kontakt@nutritia.rs Klijenti se putem kontakt servisa mogu obratiti za dodatne informacije, poručivanje, proveru narudžbi, otkazivanje i reklamacije.

Ažurirano: 30.08.2018.